Aktuality Portálu ESKN: nové neprečítané správy. Zobraziť neprečítané správy.
1. Poskytovanie informácie z KN o vlastníkoch a iných oprávnených osobách A.2.1.3
2. Poskytovanie informácie z KN o nehnuteľnostiach A.2.1.4
3. Poskytovanie informácie z KN o právach k nehnuteľnostiam A.2.1.5
4. Podávanie návrhu na vklad do KN - Predávam (kupujem) nehnuteľnosti A.1.1.1
5. Podávanie návrhu na vklad do KN - Darujem, alebo prijímam dar nehnuteľnosti A.1.1.1
6. Podávanie návrhu na vklad do KN - Zamieňam nehnuteľnosti A.1.1.1
7. Podávanie návrhu na vklad do KN - Zakladám nehnuteľnosť A.1.1.1
8. Podávanie návrhu na vklad do KN - Uzatvorili sme dohodu manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov A.1.1.1
9. Podávanie návrhu na vklad do KN - Zapísať vecné bremeno A.1.1.1
10. Podávanie návrhu na vklad do KN - Všeobecné podávanie návrhu na vklad A.1.1.1
11. Podávanie návrhu na záznam do KN A.1.1.2
12. Podávanie návrhu na zápis nájmu k pozemku do KN A.1.1.3
13. Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Zmena údajov vlastníka A.1.1.4
14. Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Zmena údajov nehnuteľnosti A.1.1.4
15. Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Evidenčný zápis GP A.1.1.4
16. Podávanie návrhu na opravu chyby v katastrálnom operáte do KN A.1.1.5
17. Podávanie návrhu na zápis poznámky do KN A.1.1.6
18. Podávanie námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte do KN A.1.1.7
19. Podávanie žiadosti na poskytovanie údajov z KN A.1.1.8
20. Podávanie žiadosti na poskytovanie údajov z pozemkovej knihy A.1.1.9
21. Podávanie informácie do elektronického registratúrneho strediska KN – elektronický dokument A.1.1.10
22. Podávanie informácie do elektronického registratúrneho strediska KN – elektronický dokument opatrený KEP A.1.1.11
23. Informovanie sa o prijatí podania do registra o katastrálnom konaní A.1.1.12
24. Informovanie sa o stave podania v registri o katastrálnom konaní A.1.1.13
25. Informovanie sa o prijatej žiadosti na poskytovanie údajov z KN A.1.1.14
26. Informovanie sa o stave spracovania žiadosti na poskytovanie údajov z KN A.1.1.15
27. Podávanie žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností - Pre geometrický plán A.1.1.16
28. Podávanie žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností - Pre zriadenie bodov PPBP A.1.1.16
29. Informovanie sa o stave spracovania žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností A.1.1.17
30. Poskytovanie metaúdajov o súbore geodetických informácií z KN podľa vyhľadávacích kritérií A.2.1.1
31. Poskytovanie priestorovej informácie zo súboru geodetických informácií z KN A.2.1.2
32. Poskytovanie informácie z KN o registri územno-technických jednotiek A.2.1.6
33. Poskytovanie informácie z KN o číselníkoch A.2.1.7
34. Poskytovanie sumárnych údajov z KN o pôdnom fonde A.2.1.8
35. Poskytovanie výpisu z listu vlastníctva z KN A.2.1.9
36. Poskytovanie výpisu z listu vlastníctva z KN na právne účely A.2.1.10
37. Poskytovanie kópie z katastrálnej mapy z KN pre katastrálne územia s platnou vektorovou katastrálnou mapou A.2.1.11
38. Poskytovanie informácie z KN rozšírené o BPEJ pre územia s ukončeným registrom obnovenej evidencie pozemkov A.2.1.12
39. Poskytovanie informácie z KN o súpise parciel z registra C a E (register C) A.2.1.13
40. Poskytovanie informácie z KN o súpise parciel z registra C a E (register E) A.2.1.13
41. Poskytovanie informácie z KN o súpise stavieb A.2.1.14
42. Poskytovanie informácie z KN o súpise vlastníkov A.2.1.15
43. Poskytovanie informácie z KN o súpise správcov A.2.1.16
44. Poskytovanie informácie z KN o súpise nájomcov A.2.1.17
45. Poskytovanie informácie z KN o súpise iných oprávnených osôb A.2.1.18
46. Poskytovanie informácie z KN o súpise právneho vzťahu k nehnuteľnosti A.2.1.19
47. Poskytovanie informácie z KN na vybrané geodetické činnosti v KN - Pre geometrický plán A.2.1.20
48. Poskytovanie informácie z KN na vybrané geodetické činnosti v KN - Pre projekty A.2.1.20
49. Poskytovanie informácie z KN na vybrané geodetické činnosti v KN - Pre zriadenie bodov PPBP A.2.1.20
50. Poskytovanie papierového dokumentu z elektronického registratúrneho strediska KN A.2.1.21
51. Poskytovanie elektronického dokumentu z elektronického registratúrneho strediska KN A.2.1.22
52. Poskytovanie elektronického dokumentu opatreného KEP z elektronického registratúrneho strediska KN A.2.1.23
53. Poskytovanie informácie z elektronického dokumentu v elektronickom registratúrnom stredisku KN A.2.1.24
54. Poskytovanie informácie o elektronickom dokumente v elektronickom registratúrnom stredisku KN A.2.1.25
55. Poskytovanie sledovania zmien na listoch vlastníctva v KN A.2.1.26
56. Poskytovanie sledovania priebehu overovania výsledkov geodetických prác v KN A.2.1.27
57. Poskytovanie sledovania stavu katastrálneho konania v KN A.2.1.28
58. Poskytovanie informácie z KN na vybrané geodetické činnosti v KN – Poskytovanie podkladov A.2.1.20 - poskytovanie SPI, SGI, VGP
59. Oznámenie o návrhu na vklad

Upozornenie

Pre využitie tejto služby musíte byť prihlásený pomocou občianskeho preukazu.

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať a podávať elektronické návrhy na vklad do katastra nehnuteľností realizované vo forme životných udalostí (Predávam/kupujem, Darovanie nehnuteľnosti, Založenie nehnuteľnosti a ďalšie). Na elektronické podanie návrhu na vklad je potrebné priložiť vkladovú listinu podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou , ktorá je súčasťou podania. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické návrhy na záznam do katastra nehnuteľností. Na elektronické podanie návrhu na záznam je potrebné priložiť záznamovú listinu podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou , ktorú používateľ služby zamýšľa elektronicky podať. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické návrhy na zápis nájmu k pozemku do katastra nehnuteľností. Na elektronické podanie návrhu na zápis nájmu je potrebné priložiť nájomnú zmluvu podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické podanie návrhu o doplnenie údajov na liste vlastníctva do katastra nehnuteľností. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické podanie návrhu na opravu chyby v katastrálnom operáte. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické podanie návrhu na zapísanie poznámky do katastra nehnuteľností. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické podanie námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické podanie žiadosti na poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické podanie žiadosti poskytovanie údajov z pozemkovej knihy. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Služba podanie informácie do elektronického registratúrneho strediska katastra nehnuteľností – elektronický dokument predstavuje doručenie elektronického dokumentu, jeho registrovanie v registratúre. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti/podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje podanie elektronického dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti/podania kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností o prijatí podania a iných písomností do registra o katastrálnom konaní. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácií o stave podania v registri o katastrálnom konaní. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácií o prijatí žiadosti na poskytnutie údajov z katastra. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácií o stave spracovania žiadosti na poskytnutie údajov z katastra. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožní používateľovi vytvárať elektronickú žiadosť na overenie výsledkov geodetických činností (geometrického plánu a zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov). Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. V prípade prvého prihlásenia je používateľ vyzvaný na prihlásenie sa prostredníctvom prideleného mena a hesla komerčného geodeta, aby mohol systém priradiť autentifikačný prostriedok eID kartu (občiansky preukaz s čipom) k jeho identite. Pri ďalších prihláseniach už nie je nutné zadávať meno a heslo.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácii o stave spracovania žiadostí na overenie výsledkov geodetických činností (geometrického plánu a zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov). Táto služba poskytuje informácie o jednotlivých fázach v procese spracovania požiadavky od prijatia až po vybavenie tejto požiadavky. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Vyhľadávacia služba (v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve definovaná ako Discovery) poskytuje metaúdaje o súboroch a službách priestorových údajov - geodetických informácií z katastra nehnuteľností a zobrazuje obsah týchto metaúdajov podľa vyhľadávacích kritérií. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Zobrazenie priestorovej informácie umožňuje realizovať operácie so súbormi priestorových údajov o katastri nehnuteľností, zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov. Zobrazovacie služby (v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve definovaná ako View) umožňujú prezerať súbory a služby priestorových údajov o katastri nehnuteľností v mapovom prehliadači. Mapový portál katastra nehnuteľností zobrazuje informácie v grafickej (mapovej) podobe. Po kliknutí na tlačidlo „Mapa“ sa otvorí mapový portál. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie podrobných informácií o vlastníkoch a o iných oprávnených osobách dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie podrobných informácií o existujúcom objekte alebo objektoch ako sú parcela registra C, parcela registra E, stavba, rozostavaná stavba, byt, nebytový priestor, rozostavaný byt a nebytový priestor, dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie podrobných informácií o existujúcich údajoch o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam a o iných právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Služba poskytuje údaje o právach k nehnuteľnostiam a o iných skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na získanie podrobných informácií o registri územno-technických jednotiek (katastrálnych území, pôvodných katastrálnych území, obcí, okresov, krajov). Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na získanie podrobných informácií o číselníkoch katastra nehnuteľností. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácií o sumárnych údajoch z katastra nehnuteľností o pôdnom fonde. Služba poskytuje údaje o úhrnných hodnotách druhov pozemkov, štatistické údaje a štatistické ročenky. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje výpis z listu vlastníctva. Tento výpis je na informatívne účely a nie je opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje získať výpis z listu vlastníctva. Tento výpis je na právne účely a je opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje kópiu z katastrálnej mapy . Kópia z katastrálnej mapy obsahuje orámovanie s rámovými značkami, čím je kópia z katastrálnej mapy jasne priestorovo vymedzená. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje informácie o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách parciel v katastrálnych územiach s ukončeným registrom obnovenej evidencie pozemkov. Identifikácia prebieha na základe buď vizuálnej klasifikácie a to prekrytím katastrálnej mapy a mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, alebo dopytovaním sa na konkrétnu parcelu kde výsledkom dopytu bude hodnota bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis parciel registra C alebo registra E, dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis parciel je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis parciel poskytuje prehľadný výpis o parcelách registra C alebo E. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis stavieb dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis stavieb je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis stavieb poskytuje prehľadný výpis o stavbách. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis vlastníkov dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis vlastníkov je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis vlastníkov poskytuje prehľadný výpis o vlastníkoch. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis správcov dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis správcov je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis správcov poskytuje prehľadný výpis o správcoch. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis nájomcov dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis nájomcov je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis nájomcov poskytuje prehľadný výpis o nájomcoch. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis iných oprávnených osôb dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis iných oprávnených osôb je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis iných oprávnených osôb poskytuje prehľadný výpis o iných oprávnených osobách. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis právneho vzťahu k nehnuteľnosti podľa kódu právneho vzťahu dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis právneho vzťahu k nehnuteľnosti podľa kódu právneho vzťahu je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis právneho vzťahu k nehnuteľnosti podľa kódu právneho vzťahu poskytuje prehľadný výpis o právnych vzťahoch. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba slúži na poskytovanie podkladových informácií pre komerčných geodetov na vybrané geodetické činnosti v katastri nehnuteľností. Slúži na odoslanie žiadosti na získanie podkladov pre geodetické činnosti. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. V prípade prvého prihlásenia je používateľ vyzvaný na prihlásenie sa prostredníctvom prideleného mena a hesla komerčného geodeta, aby mohol systém priradiť autentifikačný prostriedok eID kartu (občiansky preukaz s čipom) k jeho identite. Pri ďalších prihláseniach už nie je nutné zadávať meno a heslo.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje poskytovanie papierových dokumentov z Centrálneho elektronického registratúrneho strediska pomocou prevodu elektronického dokumentu na papierový dokument, alebo poskytovanie originálneho papierového dokumentu. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje poskytovanie elektronických dokumentov katastrálneho operátu popísaných metaúdajmi a iných dokumentov na základe požiadaviek.
Ide najmä o nasledovné elektronické dokumenty:
- originál listu vlastníctva,
- pozemno-knižná vložka,
- dokument bývalého pozemkového katastra,
- pozemno-knižná mapa,
- mapa určeného operátu,
- listina potvrdzujúca právo k nehnuteľnosti alebo iná listina,
- iné všeobecné dokumenty. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje poskytovanie a odosielanie elektronického dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Poskytovanie informácií z elektronického dokumentu na základe požiadavky vyhľadania elektronického dokumentu. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Áno

Informácie o službe


Popis služby

Poskytovanie informácii o elektronickom dokumente na základe požiadavky vyhľadania elektronického dokumentu bez obsahu a na základe ľubovoľných metaúdajov elektronického dokumentu. Služba je prístupná oprávneným používateľom pomocou prideleného konta a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožní aktiváciu alebo deaktiváciu automatického sledovania zmien nehnuteľností a právnych vzťahoch k nim a následnú notifikáciu. Služba sledovania zmien umožní sledovanie listov vlastníctva v jednotlivých častiach listu vlastníctva a umožní nadefinovať pre príslušný list vlastníctva sledovanie zmien na liste vlastníctva a následné zasielanie notifikácie o týchto zmenách. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná len pre sledovanie zmien nehnuteľností a právnych vzťahov vo vlastníckom vzťahu prihláseného používateľa.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba je určená primárne pre osoby vykonávajúce práce v oblasti geodetických činností, ktorých výsledky sa preberajú do dokumentácie katastra nehnuteľností .
Služba umožňuje automatickú aktiváciu a deaktiváciu sledovania priebehu overovania výsledkov geodetických prác a následnú notifikáciu. Služba umožňuje sledovanie zmien v procese od podania až po ukončenie konania overením výsledkov geodetických prác. Používateľ je informovaný o každej fáze procesu overovania vrátane notifikácie o prípadnom doplnení podania pri nekompletných respektívne chybných podkladoch. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje automatické sledovanie stavu katastrálneho konania a následnú notifikáciu o stave. Služba sledovania stavu katastrálneho konania umožňuje sledovanie procesu od podania až po ukončenie konania a následné zasielanie notifikácie o týchto zmenách. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Vyžaduje podpis KEP
Áno
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Áno
Služba je spoplatnená
Nie

Informácie o službe


Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať a podávať oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe podľa § 30 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. V prípade podania v papierovej podobe je prílohou k návrhu na vklad oznámenie o návrhu na vklad v papierovej podobe. V prípade podania v elektronickej podobe sa číslo oznámenia o návrhu na vklad uvádza vo formulári návrhu na vklad. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada. V prípade podania oznámenia o návrhu na vklad, bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení správny orgán vyberie poplatok znížený o 15 eur.
Vyžaduje podpis KEP
Nie
Vyžaduje prihlásenie eID kartou
(občianskym preukazom s čipom)
Nie
Služba je spoplatnená
Nie

Chcete vytvoriť nové oznámenie alebo vyhľadať a stiahnuť existujúce oznámenie?

Upozornenie

Pre odoslanie podania musíte byť autorizovaný na www.slovensko.sk z dôvodu potreby uloženia odoslaného podania do schránky. Autorizácia na www.slovensko.sk exspirovala.
V prípade že chcete podanie odoslať, musíte sa znovu Prihlásiť na www.slovensko.sk. Pred opätovným prihlásením je nutné sa najskôr odhlásiť kliknutím na Odhlásiť.
Následne sa musíte znovu prihlásiť cez Prihlásiť sa občianskym preukazom.
Po prihlásení sa vráťte k odoslaniu podania cez Moju agendu a editáciu podania, alebo k odoslaniu objednávky cez Košík.

Obmedzenia pri poskytovaní elektronický služieb

https://kataster.skgeodesy.skhttps://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/užby pre podania návrhov na konania mimo územnej pôsobnosti pilotných okresných úradov je dočasne potrebné dokončiť odoslaním cez Všeobecnú agendu na www.slovensko.sk. Podanie, vytvorené a podpísané na tomto portáli tlačidlom KEP, je možné uložiť tlačidlom „Uložiť na disk“ a následne podať ako všeobecné podanie na www.slovensko.sk, na príslušné pracovisko, na ktoré je návrh adresovaný. Zároveň je potrebné do tohto podania priložiť aj listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na konanie.
Viac o službe môžete nájsť v používateľskej príručke na stránke O portáli.
Pilotné okresné úrady: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bánovce nad Bebravou, Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice - okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Šaľa, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina